காம்கேரின் ‘ஸ்லோகன்’

ஒவ்வொரு நிறுவனத்துக்கும் ஒரு Motto / Slogan / Tagline இருக்கும்…

Compcare – ‘The Computer People’ என்பது எங்கள் காம்கேர் நிறுவனத்தின் Motto.

தவிர பர்சனலாகவும் எனக்கென ஒரு Motto உண்டு (As in picture).

இதுவே காம்கேரின் Slogan ஆகவும் மாறிப்போனது…

அன்புடன்
காம்கேர் கே. புவனேஸ்வரி
அக்டோபர் 12, 2018

(Visited 8 times, 1 visits today)
error: Content is protected !!