கொஞ்சம் யோசிக்கலாம் வாங்க!

பாராட்டுகளை மட்டும் பக்கம் பக்கமாக இருந்தாலும் பார்த்துப் பகிர்ந்து பெருமைப்படும் நம் மக்கள் பேசி தீர்க்க வேண்டியப் பிரச்சனைகளுக்கு ஒரிரு வார்த்தைகளுக்கு மேல் கேட்கக் கூட பொறுமை இல்லாமல் To the Point பேச விரும்புவது விசித்திரம்! – காம்கேர் கே. புவனேஸ்வரி Compcare Software பிப்ரவரி 7, 2022 | திங்கள் | இந்திய நேரம்…

error: Content is protected !!
Compcare K. Bhuvaneswari
Right Menu Icon