தினம் ஒரு புத்தக வெளியீடு[11]: மீடியா செய்திகள்!

‘தி இந்து’ – தமிழ் நாளிதழில் வெளியான செய்திக்கு: http://compcarebhuvaneswari.com/?p=8155 சஞ்சிகை – இணைய பத்திரிகையில் வெளியான செய்தி: http://compcarebhuvaneswari.com/?p=8152

தினம் ஒரு புத்தக வெளியீடு[10]: வெளியிட்ட புத்தகங்கள்!

தினம் ஒரு புத்தக வெளியீடு வெர்ச்சுவல் நிகழ்ச்சியில் வெளியிட்ட நூல்கள்! 1.வாழ்க்கையின் அப்பிடைசர் ஜம்முனு வாழ வழிகாட்டும் நூல்! விலை: ரூ.49/- https://www.amazon.in/dp/B08TV2JJB4 2.வாழ்க்கையின் OTP தவமாய் வாழ்ந்து வரமாய் குவிக்க வழிகாட்டும் நூல்! விலை: ரூ.49/- https://www.amazon.in/dp/B08VWGKKV6 3.வாழ்க்கையின் அப்லோடும், டவுன்லோடும் சுமக்க வேண்டியதை சுமக்கவும், ஒதுக்க வேண்டியதை ஒதுக்கவும் கற்றுக்கொடுக்கும் நூல்! விலை:…

தினம் ஒரு புத்தக வெளியீடு[9]: கொண்டாட்ட நாள்-9

தினம் ஒரு புத்தக வெளியீடு – வெர்ச்சுவல் நிகழ்ச்சி –  கொண்டாட்டம் –  நாள் 9! நாள்: மார்ச் 10,  2021 இடம்: இந்த நிகழ்ச்சியை 2021 புத்தகக் காட்சி நடைபெற்ற 14 நாட்களும் (பிப்ரவரி 24, 2021 முதல் மார்ச் 9, 2021 வரை) தினமும் ஒரு நூலை அமேசானில் வெளியிட்டேன். புத்தக வெளியீட்டு நிகழ்ச்சியை …

தினம் ஒரு புத்தக வெளியீடு[8]: கொண்டாட்ட நாள்-8

தினம் ஒரு புத்தக வெளியீடு – வெர்ச்சுவல் நிகழ்ச்சி –  கொண்டாட்டம் –  நாள் 8! நாள்: மார்ச் 9,  2021 இடம்: இந்த நிகழ்ச்சியை 2021 புத்தகக் காட்சி நடைபெறும் 14 நாட்களும் (பிப்ரவரி 24, 2021 முதல் மார்ச் 9, 2021 வரை) தினமும் ஒரு நூலை அமேசானில் வெளியிடுவதாக ஏற்பாடு செய்துள்ள இந்த…

தினம் ஒரு புத்தக வெளியீடு[7]: கொண்டாட்ட நாள்-7

தினம் ஒரு புத்தக வெளியீடு – வெர்ச்சுவல் நிகழ்ச்சி –  கொண்டாட்டம் –  நாள் 7! நாள்: மார்ச் 8,  2021 இடம்: இந்த நிகழ்ச்சியை 2021 புத்தகக் காட்சி நடைபெறும் 14 நாட்களும் (பிப்ரவரி 24, 2021 முதல் மார்ச் 9, 2021 வரை) தினமும் ஒரு நூலை அமேசானில் வெளியிடுவதாக ஏற்பாடு செய்துள்ள இந்த…

தினம் ஒரு புத்தக வெளியீடு[6]: கொண்டாட்ட நாள்-6

தினம் ஒரு புத்தக வெளியீடு – வெர்ச்சுவல் நிகழ்ச்சி –  கொண்டாட்டம் –  நாள் 6! நாள்: மார்ச் 8,  2021 இடம்: இந்த நிகழ்ச்சியை 2021 புத்தகக் காட்சி நடைபெறும் 14 நாட்களும் (பிப்ரவரி 24, 2021 முதல் மார்ச் 9, 2021 வரை) தினமும் ஒரு நூலை அமேசானில் வெளியிடுவதாக ஏற்பாடு செய்துள்ள இந்த…

தினம் ஒரு புத்தக வெளியீடு[5]: கொண்டாட்ட நாள்-5

தினம் ஒரு புத்தக வெளியீடு – வெர்ச்சுவல் நிகழ்ச்சி –  கொண்டாட்டம் –  நாள் 5! நாள்: மார்ச் 6,  2021 இடம்: இந்த நிகழ்ச்சியை 2021 புத்தகக் காட்சி நடைபெறும் 14 நாட்களும் (பிப்ரவரி 24, 2021 முதல் மார்ச் 9, 2021 வரை) தினமும் ஒரு நூலை அமேசானில் வெளியிடுவதாக ஏற்பாடு செய்துள்ள இந்த…

தினம் ஒரு புத்தக வெளியீடு[4]: கொண்டாட்ட நாள்-4

தினம் ஒரு புத்தக வெளியீடு – வெர்ச்சுவல் நிகழ்ச்சி –  கொண்டாட்டம் –  நாள் 4! நாள்: மார்ச் 5,  2021 இடம்: இந்த நிகழ்ச்சியை 2021 புத்தகக் காட்சி நடைபெறும் 14 நாட்களும் (பிப்ரவரி 24, 2021 முதல் மார்ச் 9, 2021 வரை) தினமும் ஒரு நூலை அமேசானில் வெளியிடுவதாக ஏற்பாடு செய்துள்ள இந்த…

தினம் ஒரு புத்தக வெளியீடு[3]: கொண்டாட்ட நாள்-3

தினம் ஒரு புத்தக வெளியீடு – வெர்ச்சுவல் நிகழ்ச்சி –  கொண்டாட்டம் –  நாள் 3! நாள்: மார்ச் 1,  2021 இடம்: இந்த நிகழ்ச்சியை 2021 புத்தகக் காட்சி நடைபெறும் 14 நாட்களும் (பிப்ரவரி 24, 2021 முதல் மார்ச் 9, 2021 வரை) தினமும் ஒரு நூலை அமேசானில் வெளியிடுவதாக ஏற்பாடு செய்துள்ள இந்த…

தினம் ஒரு புத்தக வெளியீடு[2]: கொண்டாட்ட நாள்-2

தினம் ஒரு புத்தக வெளியீடு – வெர்ச்சுவல் நிகழ்ச்சி –  கொண்டாட்டம் –  நாள் 2! நாள்: பிப்ரவரி 24, 2021 இடம்: இந்த நிகழ்ச்சியை 2021 புத்தகக் காட்சி நடைபெறும் 14 நாட்களும் (பிப்ரவரி 24, 2021 முதல் மார்ச் 9, 2021 வரை) தினமும் ஒரு நூலை அமேசானில் வெளியிடுவதாக ஏற்பாடு செய்துள்ள இந்த…

error: Content is protected !!
Compcare K. Bhuvaneswari